SİTE İÇİ ARAMA

İnsan Hakları Politikası

1. Amaç ve Kapsam
İnsan Hakları Politikası’nın amacı, Prozon’un insan haklarına ilişkin benimsediği ilkeleri yansıtarak; çalışanlarına ve iş ortaklarına yol gösterici bir rehber oluşturmaktır. 

Bu politika; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Temel ILO Sözleşmeleri, OECD’nin Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkeleri, BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri ve ulusal yasalar temel alınarak hazırlanmıştır.

Prozon bünyesinde ve bağlı grup şirketlerde çalışanlar ve tüm iş ortakları için geçerli olan etik ilkeleri ve çalışma yaşamındaki davranış standartlarını içeren Etik Politikalarımız ile uyumludur. 

Bu politika, Türkiye’deki bütün tedarikçiler ve bayiler dahil olmak üzere, şirketin iş ilişkisi kurduğu tüm kurum ve kuruluşlar (“iş ortakları”) için geçerlidir. Prozon, iş ortaklarının da bu politikada belirtilen ilkeleri uygulamalarını ve benzer politikalar benimsemelerini teşvik eder. 

2.Sorumluluklar 

Bu politikanın uygulanmasından Prozon Üst Yönetimi, sorumludur. Prozon Yönetim Kurulu, İnsan Hakları Politikasın’ daki kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur. 

3.Politika

Prozon faaliyet gösterdiği tüm iş yerlerinde insan haklarına saygılı şekilde operasyonlarını yürütmektedir. Şirket, çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri, fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri ve ayrımcılığa maruz kalmayacakları uluslararası standartlara uygun, insan haklarına saygılı bir iş ortamı sunmak için çalışır. 

3.1. İnsan Haklarına Saygı ve Uygunluk
Bütün ilişkilerinde karşılıklı saygıyı temel alan Prozon; çalışanları, müşterileri, iş ortakları, rakipleri ve faaliyet gösterdiği topluluklarla olan ilişkilerinde insan haklarına uygun davranmak, onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etmek ve insan hakları ihlallerinin önüne geçmek için çalışır.

3.2 Fırsat Eşitliği, Çeşitlilik ve Dahil Etme 
Çalışanların farklılıkları ne olursa olsun, kendilerini tam olarak dahil hissettikleri, tüm davranışlarında birbirinin hak ve onurunu gözetecekleri bir çalışma ortamı sunulmaktadır. İşe alım, yerleştirme, kariyer gelişimi, eğitim, ücretlendirme ve terfi kararları; çalışanın niteliği, performansı, becerisi ve deneyimi temel alınarak gerçekleştirilir. Performans ve kurumsal başarıya katkının takdir edildiği bu sistemde kültürel çeşitlilik ve fırsat eşitliği teşvik edilir. Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için işgücünde çeşitlilik esastır. Bu nedenle, farklı geçmiş ve deneyimlere sahip, farklılıklara saygı duyan, açık görüşlü ve hoşgörülü yeteneklerin Prozon’a çekilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması için çalışılır. 

3.3 Ayrımcılık 
Prozon’da çalışan herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden eşit olarak yararlanır. Prozon Etik Politikası’na paralel olarak hiçbir şekilde yaş, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, ekonomik durum, cinsel yönelim, sağlık durumu, engellilik, dış görünüş, giyim ve yaşam tarzı açısından ayrımcılık yapılamaz. Ayrımcılık içeren davranış, eylem veya herhangi bir türde misillemeye tolerans gösterilmez. 

3.4 Toplu Sözleşme Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü 
Çalışanların toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğüne saygı gösterilir. 

3.5 İfade Özgürlüğü 

Çalışanların, iş ortamında ifade özgürlüğü hakkını kullanmalarını sekteye uğratacak her türlü durumun önüne geçmeyi ilke edinir, çalışanların kendilerini özgürce ifade etmeleri için gerekli araç ve ortamları sağlar. 

3.6 İş Sağlığı ve Güvenliği 

Çalışanların ve herhangi bir nedenle Prozon işyerleri ve/veya çalışma alanlarında bulunan ziyaretçiler ya da iş ortaklarının sağlık ve güvenliğinin korunması Prozon’un önemli öncelikleri arasındadır. Bu nedenle şirket yönetimi işyerlerinde olası tehlikeleri önlemek için en yüksek güvenlik standartlarını sağlamaya çalışır. Güvenli ve sağlıklı bir işyeri oluşturmak amacıyla yürürlükteki Ofis Çalışma Alanlarında İş Güvenliği Talimat ile kurum içi gerekliliklere uymak esastır. Prozon, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nda düzenli olarak kaza, yaralanma ve sağlık sorunu oluşturabilecek riskleri tanımlayıp çözerek, sağlıklı ve üretken bir işyeri ortamı sağlanması ve bu ortamın sürdürülmesi için çalışır.

3.7 Zorla Çalıştırma 
Çalışanların kendi rızaları dışında çalıştırılmasına izin verilmez. Hiçbir çalışan, hiçbir konuda baskı altında tutulmaz, tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilir. 

3.8 Çocuk İşgücü 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’nde ortaya konan çocuk işçi çalıştırmama ilkesine de uygun olarak Prozon’da çocuk işçi çalıştırılmamaktadır. 

3.9 Şiddet ve Kötü Muamele 
Prozon tüm çalışanlarına güvenli bir iş ortamı sağlamayı taahhüt eder, onlara saygılı ve insan onurunu zedelemeyecek şekilde davranır. Çalışanlar da sebebi ne olursa olsun herhangi birine fiziksel ve psikolojik şiddet ve kötü muamelede bulunmamak ve başkalarının bu tür davranışlarda bulunmasına göz yummamak zorundadır. Eyleme geçmese bile şiddet ve kötü muamele tehdidi veya gözdağı verme amaçlı korku salma girişimleri de aynı kapsamda değerlendirilir. Prozon’da fiziksel, sözlü, cinsel veya psikolojik taciz, suistimal veya tehdidin hiçbir türüne tolerans gösterilmez. 

3.10 Çalışma Saatleri, Ücretler ve Özlük Hakları 
Prozon operasyonlarını ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan olanaklar hakkındaki geçerli yasalara uyum içinde yürütür. Çalışanların iş saatleri içerisinde verimliliklerini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirerek, fazla mesai yapılmasının önüne geçilmesini amaçlar, iş ve özel hayat dengesinin korunmasını destekler. Prozon, işyerinde gelişimi sürekli destekleyen, üretken ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturulmasını, kişisel gelişim fırsatlarını, eğitim yatırımlarını, başarıyı, örnek davranışı, yenilikçiliği ve yaratıcılığı destekleyen takdir ve ödüllendirme programlarını teşvik eder. 

4. Politikaya Uyumsuzlukların Çözümlenmesi 
Prozon’da etik değer ve ilkeler, politika ve prosedürler ya da yasal düzenlemelere aykırı olduğu düşünülen her durum ve şüphe Etik Hat üzerinden bildirilir. Etik Hat, Prozon’dan bağımsız şirket(ler) tarafından işletilen, tespit edilen veya tanık olunan uygunsuzlukların paylaşılabileceği, endişelerin sözlü ya da yazılı olarak dile getirilebileceği ya da soru sorulabileceği 7/24 kesintisiz hizmet veren, telefon veya internet sitesi üzerinden ulaşılabilen destek merkezidir. Güncel Etik Hat kanalları ve kullanımına ilişkin bilgilendirmeler, Prozon Etik Kuralları Politikalarında, şirket içi intranet ve duyuru sistemleriyle (e-posta, afişler vb.) çalışanlara duyurulur.

 

Gizem Özen
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


Av. Esin Aybek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

Bora Ekmekci
Yönetim Kurulu Başkanı