SİTE İÇİ ARAMA

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

1. Amaç ve Kapsam

Bu politika metni ile Prozon Kurumsal Teknoloji Çözümleri AŞ. (Prozon olarak anılacaktır) rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net bir şekilde ortaya konulması ve şirket imajının korunması amaçlanmaktadır. Prozon Etik Kurallarının bütünleyici bir parçası olan bu politika ile rüşvet ve yolsuzluğun tüm şirket faaliyetlerinde önlenmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapılması, bu konudaki sorumlulukların ve kuralların belirlenmesi hedeflenmiştir.

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası sadece Prozon çalışanlarını değil, Prozon adına hareket eden veya Prozon’a hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır. 
Bu doğrultuda;

 • Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere tüm şirket çalışanları,
 • danışmanlık, avukatlık veya müşavirlik gibi destek hizmeti alınan şirketler ve çalışanları,
 • dış hizmet alınan altyapımcı şirketler ve çalışanları, 
 • temsilci, distribütör, acente gibi şirket adına doğrudan ve dolaylı olarak görev yapan kişiler ve kuruluşlar 
  bu politikanın kapsamına girmektedir. 

Bu politika metninde bahsedilen tüm uygulamaların ve kısıtlamaların yukarıda bahsedilen kişi ve kuruluşlar için de geçerli olduğunun anlaşılması oldukça önemlidir. Bu kişi ve kuruluşların yasal veya etik olmayan herhangi bir davranışta bulunmaları durumunda Prozon’un da bu durumdan sorumlu tutulabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle çalışılacak olan iş ortakları belirlenirken Prozon Etik Kuralları, ilgili yönetmelik ve prosedürler ile bu politika metni dikkate alınarak, iş ortaklarının da bu kurallara uygun hareket etmesi sağlanmalıdır. 

2. Tanımlar 

Rüşvet: 
Bir kişinin bir işi yapmak, yapmamak, hızlandırmak, yavaşlatmak gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı veya olağan iş akışının dışında bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla karşı taraftan sözlü veya yazılı anlaşma çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak kendisine ya da göstereceği bir başka kişiye maddi veya manevi fayda sağlanmasını ifade etmektedir. Rüşvet olarak değerlendirilebilecek menfaat; nakit para, hediye, etkinlik daveti veya bileti, borç affı, yardım maksatlı bağış gibi çok farklı şekillerde olabilir. 

Yolsuzluk:
Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı yoldan kişisel olarak maddi veya manevi kazanç sağlamaya yönelik olarak kötüye kullanılmasını ifade etmektedir. 
 Şirket Yönetim Kurulu;

 • Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası’ndan en üst seviyede Şirket Yönetim Kurulu sorumludur.
 • Şirket Yönetim Kurulu bu politika metnini kabul eder ve uygulanması için gerekli ortamı sağlar.
 • Rüşvet ve yolsuzluğu engellemek amacıyla iç kontrol sistemlerini oluşturur ve geliştirir.
 • Politika metnine aykırı davranışların bildirilmesi için gerekli iletişim kanallarının kurulmasını sağlar, bildirimde bulunan kişilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır.
 • Konu hakkında ulaşan şikâyet, ihbar ve iddialar hakkında Prozon kuralları çerçevesinde gereken inceleme ve soruşturmaların yapılmasını sağlar.

Yasal düzenlemelere, yönetmeliklere, prosedürlere ve politikalara uygunluğu sağlamak amacıyla denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar.

Etik Kurul: 

 • Prozon Etik Kurallarına uyumun sağlanması, etik kültürünün şirket genelinde yaygınlaştırılması, bu konudaki bilinç düzeyinin ve farkındalığın artırılmasından sorumludur.
 • Etik Kuralların ve Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasının uygulanması sırasında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapar, karar alır ve görüş bildirir.
 • Etik kurallara aykırılığa yönelik olarak Prozon içinden veya Prozon dışından elektronik posta, posta, telefon veya diğer iletişim araçları ile Kurula ulaşan şikâyet ve ihbarları Etik Kuralların ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak değerlendirir.

Kurula ulaşan şikâyet ve ihbarların değerlendirilmesi sırasında “Etik Kurul’un Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik” te belirtilen hallerde Denetimden Sorumlu Komiteyi bilgilendirir.  

Yöneticiler ve Çalışanlar:

 • Tüm çalışanlar Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını kabul eder ve politika metnindeki ilkelere uygun hareket eder. 
 • Yöneticiler, bu politika metnindeki ilkelerin; sorumlu oldukları iş ortakları ve idaresi altındaki çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlar.
 • Çalışanlar hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz.
 • Tüm Prozon çalışanları bu politikaya aykırı davranışları ve şüphelenilen durumları yöneticilerine ve/veya aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.

Yöneticiler, idaresi altındaki çalışanlar tarafından kendilerine ulaşan şikâyet, ihbar ve iddiaları aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür. 

3. Politika

 • Prozon şirketi iş etiği konusunda gösterdiği hassasiyetinin bir göstergesi olarak Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını hayata geçirmiştir. Konunun iş etiği yanında yasal olarak ceza gerektiren bir fiil olması sebebiyle çalışanların bu konuda hassasiyet göstermesi ve çalışma hayatından bağımsız olarak kişisel ödev ve sorumlulukların bir parçası olarak değerlendirilmesi beklenmektedir. 
 • Prozon faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm şehirlerde rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı ilke edinmiştir. Şirketimizin bu ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir. 
 • Prozon’daki etik kurallar, yönetmelikler, prosedürler ve diğer düzenlemeler, faaliyetlerin yasalara uygun, doğru, adil ve dürüst bir şekilde yürütülmesini destekler nitelikte olup, şirketin tüm paydaşlarının haklarının korunmasını sağlamak amacıyla rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele konusunda çok daha hassas bir tavır sergilenmektedir. Yolsuzluk ve Rüşvet ile Mücadele Politikası da bu konuya verilen önemin bir gereği olarak hayata geçirilmiştir. 
 • Prozon tüm şehirlerdeki faaliyetlerinde rüşvet ve yolsuzluğu açık bir şekilde yasaklamaktadır. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası kapsamındaki kişilerin; şirket lehine dahi olsa yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için ödeme veya değeri olan herhangi bir şey teklif etmesi veya diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde etmesi, faaliyette bulunulan ülkede veya iş kolunda bu tür uygulamalar yaygın olsa bile rüşvet veya yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunması yasaklanmaktadır. 
 • Rüşvet ve yolsuzluğa konu olan menfaatin maddi değeri veya karşılığında karşı taraf için herhangi bir şey yapılıp yapılmaması önemli değildir. Menfaatin değerinin çok düşük olması veya teklif yapılmasına karşın verilen taahhüdün henüz gerçekleşmemesi durumunda da Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasına aykırı hareket edilmiş olur. 
 • Prozon’da devlet kurumları, tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar ve diğer paydaşların yasal hakları korunur. Muhasebe işlemleri tam, doğru ve adil bir şekilde kayıt altına alınır, kayıt dışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemleri kurulur. 

4. Bağış ve Hediyelik Eşyalara İlişkin Hususlar 

Prozondaki bağış ve hediyelik eşya uygulamasına ilişkin konular; Prozon Etik Kuralları, ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İlgili düzenlemelerin yorumlanması veya uygulanması konusunda tereddüt yaşanması veya düzenlemelerde yer almayan bir durum ile karşılaşılması halinde konunun aşağıda belirtilen iletişim kanalları ile Etik Kurul’a bildirilmesi gerekmektedir. 

5. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Karşılaşılması veya Şüphelenilmesi 

Tüm şirket çalışanları, rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili olarak karşılaştıkları veya şüphelendikleri durumları vakit kaybetmeden yöneticisine ve/veya aşağıdaki iletişim kanallarına bildirmekle sorumludur. Bu gibi durumlar ile ilgili olarak aşağıdaki örnekler verilebilir. 

 1. Size veya çalışma arkadaşlarınıza rüşvet teklif edilmesi 
 2. Şahit olduğunuz veya bildiğiniz menfaat ilişkileri ve çıkar çatışmaları 
 3. Şirket kayıtlarında farkına vardığınız herhangi bir usulsüzlük 
 4. İhale ve satın almalarda karşılaştığınız kayırma veya menfaat sağlama gibi tutum ve davranışlar 
 5. Herhangi bir müşteri veya tedarikçiye yasal ve şirket içi düzenlemelere aykırı şekilde menfaat sağlanması 
 6. Şirket içinden veya dışından herhangi bir kurum veya kişinin Prozon Etik Kuralları’na veya bu politika metnine aykırı davranışlarda bulunmak üzere sizi veya çalışma arkadaşlarınızı zorlaması 
 7. Bu ve benzeri durumlar ile karşılaştığınızda yöneticinize ve/veya aşağıdaki iletişim kanallarına bildirimde bulunmalısınız. Bazı durumlarda çalışanlar bu tür olaylara tanık olmalarına rağmen kendilerinin de zarara uğrayabileceği endişesi ile şikâyet etmekte tereddüt edebilirler. Prozon’da yasal düzenlemelere, etik kurallara aykırı durumları ihbar eden ve şikâyette bulunan kişilerin bu nedenle zarara uğramayacakları Yönetim Kurulu tarafından garanti altına alınmaktadır. Bu kişilerin kimliklerinin kesinlikle gizli tutulması ve yaptıkları şikâyet veya ihbar nedeniyle – kasıtlı veya iftira olarak tanımlanabilecek bir durum değilse- herhangi bir zarara uğramasının engellenmesi esastır. 

6. Aykırı Davranış ve Tutumlara İlişkin Yaptırımlar 

Prozondaki tüm görevlerde şirket yönetmelik, prosedür ve talimatları eksiksiz uygulandığı gibi Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası da çalışanlar tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası’nın ihlali durumunda şirket içi düzenlemelere göre iş akdinin feshedilmesine kadar varabilecek yaptırımlar ile karşı karşıya kalınabileceği ve konunun birçok ülkede hapis cezasını da kapsayan önemli yaptırımlar ile düzenlendiği unutulmamalıdır.


İletişim Bilgileri
e-posta: [email protected]
Adres: Altunizade, Tophanelioğlu Caddesi Kotil İş Merkezi No:6 B Blok Kat:2, Üsküdar/İstanbul