SİTE İÇİ ARAMA

Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası

Amaç ve Kapsam:
İnsan kaynakları süreçlerimizde “herkes için eşit fırsatlar sunma” perspektifi ile hareket etmekte, tüm çalışanlarımıza adil, eşitlikçi, güvenli ve insana yaraşır bir çalışma hayatı vadetmekteyiz.
Çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etme değerimiz kapsamında taahhütlerimiz; 

          

 • Tüm çalışan ve çalışan adaylarının eşit muamele görmesinin ve her birine eşit fırsatlar tanınmasının temel bir hak olduğuna inanmak ve buna göre esnek çalışma koşullarını desteklemek.
   
 • Kuruluşların işe alım ve terfi süreçlerinde adayın bilgi, beceri ve deneyiminin pozisyona uygunluğu değerlendirmek; süreçlerdeki her adımda kadın oranını izlemek, gerekli durumlarda kadın oranını artırmaya yönelik çalışmalar planlamak. 
   
 • Aynı işi yaptıkları sürece tüm çalışanları ilgili politika (Ücretlendirme Politikası) dahilinde ücretlendirmek. Cinsiyet ya da diğer ayrımcılığa yol açabilecek kişisel nitelikleri, ücret ya da ücret artışı kararında göz önünde bulundurmamak. Ücretlendirme Politikası’nı, çalışanın bütünsel değerlendirmesi, bulunduğu pozisyonun özellikleri gibi objektif kriterler dikkate alınarak uygulamak ve boşluklar görülmesi durumunda düzeltici önlemler almak
   
 • Herhangi bir bireye karşı, ırkı, rengi, dili, cinsiyeti, cinsel yönelimi, medeni hali, yaşı, dini, felsefi ya da siyasi görüşü, fiziksel nitelikleri ve benzeri görünür ya da görünür olmayan sebeplere dayalı her türlü ayrımcı davranışı kabul etmemek; hiçbir şart ve koşulda ayrımcı tutum, davranış ve uygulamaları tolere etmemek. 
   
 • Fırsat eşitliği yaklaşımı çerçevesinde, kadın çalışanlara kreş desteği, yeni baba olmuş çalışanlara ücretli doğum izni, çalışanların doğum günlerinde kullanabilecekleri bir (1) günlük ücretli izin gibi, çalışanların özel hayatlarındaki ortak sorumluluklarını yerine getirmelerini destekleyecek çeşitli yan haklar sunmak 
   
 • Çalışanlarına her türlü yıldırma, şiddet, taciz, baskı ve tehditten uzak sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak. Bu gibi olumsuz davranışlarda bulunan çalışanları hiçbir koşulda tolere etmemek; haklarında gerekli kuruluş içi disiplin ve yasal prosedürleri işletmek.  İhlal durumunda başvurulacak mekanizmalar “Prozon Etik Davranış Kuralları” belgesinde belirlenmiştir.
   
 • Performans ölçme ve değerlendirme, kariyer planlama, ödüllendirme ve terfi, eğitim gelişim programları ve tüm insan kaynakları süreçlerinde herkese eşit fırsat tanımak.
   
 • Kuruluş yönetişim organlarında dengeli bir cinsiyet temsilini sağlamak üzere, kadın çalışanlara, kuruluşların üst düzey yönetim kademelerinde, karar verici yönetici rollerinde yer edinmesi için tüm fırsatları sunmak, bunu kolaylaştıracak gelişim ve destek çalışmaları yürütmek.
   
 • Toplumsal cinsiyet temelli zararlı kalıp yargıları dönüştürmeyi amaçlayan, kurumsal politika ve faaliyet prosedür belgelerinde, kuruluş içi ve dışı iletişim materyallerinde, yazılı, görsel basın ilanlarında, reklam ve tanıtım kampanya tema ve/veya metinlerinde, görsel tasarım içeriklerinde cinsiyet temelli zararlı kalıp yargılardan uzak durmak, ayrımcı veya cinsiyetçi unsurlar kullanılmasını önleyici uygulamaları hayata geçirmek. 
   
 • Toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği uygulama ve performansını geliştirmeye yönelik somut hedefler koymak; performans gelişimini objektif göstergelerle periyodik aralıklarda kontrol etmek.
   
 • Tüm söylemlerde, eşitlikçi ve kapsayıcı bir dil kullanmaya en üst düzeyde özen göstermek. Kuruluşumuzda, yönetici ve çalışanların bu kapsamda farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
   
 • Değer zincirlerinde veya toplum genelinde kadın istihdamının artması, cinsiyet temelli şiddet ve nefret eylemlerinin önlenmesi, kadınların eğitime ve istihdama erişimi için fırsat sunacak çalışmalar yürütmek. 
   
 • “Prozon Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası” ile uyumlu faaliyet göstermek.


   


Gizem Özen
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


Av. Esin Aybek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

Bora Ekmekci
Yönetim Kurulu Başkanı